Krónika Online
2017. március 29., szerda; Ma Auguszta napja van
Rss Facebook oldal Twitter oldal

Hangzatos kormányígéretek a kisebbségeknek

Balogh Levente | 2017.01.08. [15:53] | Utolsó módosítás: 2017.01.08. [19:03]

A Sorin Grindeanu vezette, szerdán beiktatott PSD-ALDE-kormány programja számos egyéb terület mellett a kisebbségek helyzetére is kitér.

grindkorm44_bA Grindeanu-kormány vállalja, hogy szavatolják a kisebbségekhez tartozó polgárok jogát nemzeti önazonossága megőrzéséhez és fejlesztéséhez

A mintegy 170 oldalas program két oldalban foglalkozik azzal, milyen intézkedéseket tervez a kabinet a kisebbségi jogok terén. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke korábban a Krónikának elmondta: ezt jórészt az RMDSZ programjából emelték át, többek között ezért is támogatják a kormányt.

A dokumentum kisebbségekkel foglalkozó fejezetében a kormány vállalja, hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy szavatolják a kisebbségekhez tartozó polgárok jogát nemzeti önazonossága megőrzéséhez és fejlesztéséhez, hogy Románia alkotmánya, az EU-csatlakozás során vállalt kötelezettségek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények szellemében teljes mértékben megnyilvánulhassanak a közéletben, a közigazgatásban, az oktatásban és a kultúrában, szabadon gyakorolhassák vallásukat, illetve használhassák anyanyelvüket.

A program szerint elő kívánják mozdítani a közös erőfeszítéseket és a párbeszédet a nemzeti kisebbségekkel a törvényhozási folyamat javítása és a nemzeti önazonosság megélése érdekében.
A kisebbségekkel kapcsolatos politika célja a nemzeti, kulturális, vallási és nyelvi indentitás megőrzése. Küzdeni kívánnak a diszkrimináció ellen és toleranciát hirdetnek, valamint a sokszínűség értékeit népszerűsítik. Bátorítják a nemzetiségek közötti párbeszédet, és törekszenek a szélsőségesség, sovinizmus és antiszemitizmus minden formájának megszüntetésére, emellett a roma közösség helyzetének javítását is célul tűzik ki.

A kabinet vállalja, hogy támogatja a Romániában élő nemzeti kisebbségek státusát rögzítő kerettörvény elfogadását, valamint az ebben a törvényben rögzített intézmények létrehozását.
A kisebbségek anyanyelvén zajló oktatás témájában a kormány a parlamentben jelen levő kisebbségekkel való konzultációt követően az oktatási törvényhez kapcsolódó jogszabályt fogad el.
A kormány a kisebbségek nyelvi identitása, hagyományai és kultúrája megőrzése érdekében támogatja a kisebbségek kulturális intézményeit, ingó és ingatlan kulturális örökségének megőrzését, és felgyorsítja a kisebbségi egyházak és közösségek ingatlanainak visszaszolgáltatását.

Mindezek érdekében kormányzati intézkedéseket tesznek, így törvényeket is hoznak a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartájának gyakorlatba ültetése érdekében, a kormány pedig támogatja a kisebbségek státusáról szóló törvény elfogadását. A kormány emellett anyagilag is támogatja a Nemzeti Kisebbségkutató Intézetet, és biztosítja a vallási örökség megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges feltételeket.

A kisebbségvédelem az ország EU-csatlakozása során tett vállalások szellemében abban is megnyilvánul, hogy alkalmazzák az oktatási törvény kisebbségi anyanyelvi oktatása vonatkozó cikkelyeit, megerősítik a kisebbségek törvényhozói és végrehajtói struktúrákban való jelenlétének intézményes keretét országos és helyi szinten, egy esetleges közigazgatási átszervezés során pedig figyelembe veszik a különböző régiók hagyományait, nyelvét és kultúráját. Emellett biztosítják a kisebbségek számára az anyanyelvi rádió- és televízióműsorokat. Fontos kitétel, hogy szabályozni kívánják a helyi közösségek jelképhasználatát is. 

Tárgyalnának a Gozsdu-vagyonról

A kormányprogram az ország külügyi stratégiájában szomszédságpolitika kapcsán külön foglalkozik Magyarországgal, a magyar-román viszonnyal is. Eszerint ismét ki akarják emelni a kétoldalú kapcsolatok fontosságát az 1996-os alapszerződés és a 2002-ben aláírt stratégiai partnerségi megállapodásban foglaltak, valamint a jószomszédság szabályainak szellemében. Fejleszteni kívánják a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat, véglegesítenék a kisebbségi vegyes bizottság egyezményének szövegét, és ismét összehívnák a bizottság ülését. A cél a Magyarországon élő románok identitásának megőrzése.
Emellett a budapesti Gozsdu-vagyon helyzetét érintő megoldások megtalálása érdekében is konzultációkat kezdeményeznének. Mint arról beszámoltunk, teodor Melescanu külügyminiszter a parlamenti bizottsági meghallgatás során „erkölcsi kötelességnek" nevezte a magyar-román viszony javítását.

Komment
Hozzászólás száma:
Név:
Biztonsági kód
Elfogadom a mércét
20.
Gebele
2017.01.10., kedd [10:46]
@18:
Birka vagy Te ,s a közeli rokonaid ''
19.
kínai
2017.01.09., hétfő [21:26]
Be lesz tartva gyerekek,a gyulafehérvári határozat mintájára.Papíron lesz egy ragyogó törvény,amit senki nem fog betartani.Ez van.Lehet ünnepelni!
18.
18
2017.01.09., hétfő [16:45]
Na kérem szépen, most a nagy beharangozott "összefogással" annyi változott, hogy most már nem egyedül a udmr adja áldását a PSD üres ígérgetéseire, hanem most már a mepeppentyűvel karöltve. Ennek dőltetek be birkák!
Most már a maradék reményem is szertefoszlott, hogy ennek a birkanépnek valaha is megtud jönni az esze.
17.
nagyon titkos
2017.01.09., hétfő [13:18]
A Gozsdu alapitványról Románia lemondott. Hivatalosan. Örökre. 2012-ben. Tudom, de nem irom ide, hogy ki irta alá.
A MÁV vagyont tudtommal nem kérte vissza senki.
16.
trabis
2017.01.09., hétfő [11:26]
Mindenkinek igaza van! Nincs aminek örülni! A " nyugdíjas tanító"-tól megkérdezném: Ön nem túl naiv, tanító bácsi,hogy annyi átverés után is még mindig hisz ? "Fontos kitétel,hogy szabályozni kívánják a helyi közösségek jelkép használatát is"-írják a végén. 1990-től mind szabályozzák és úgy elintézték az RMDSZ hathatós segítségével,hogy mindjárt mindenhonnan leszedették zászlóinkat! Az egyházi vagyonokról semmi szó! A Mikó Kollégiumról, a vásárhelyi Katolikus Gymnáziumról szintén csend! Minek is örüljünk akkor?
15.
Szl
2017.01.09., hétfő [09:35]
A a budapesti Gozsdu-vagyon helyzetét érintő megoldások megtalálása az egyetlen konkrétum. Biztos ez van az RMDSZ programjából. A többi minket érintő program csupa általánosság és közhely. Számonkérhetetlen bla- bla...
14.
lacafaca74
2017.01.09., hétfő [09:06]
Bla bla, tele van már ígéretekkel a padlás. Várjuk a konkrét lépéseket. Utána majd véleményt mondunk.
13.
Udemerés jucka
2017.01.08., vasárnap [22:04]
Megint átejtették Mamlasz Ezredesünket. De nem is kell õt átejteni, átesik ö saját magától.
12.
tanacsos50
2017.01.08., vasárnap [21:06]
Tehát valamit valamiért. Gozsdu épületet nem szabad kiadni az anyaország kezéböl, még az autonomiáért sem...Oláhnak hinni kész öngyilkosság.
11.
hargitai fecskemadár
2017.01.08., vasárnap [20:51]
Szóval 100 éve ígérgetnek... elmehetnek a búsba...
10.
hargitai fecskemadár
2017.01.08., vasárnap [20:47]
I. Erdély, a Bánság és Magyarország összes románjainak Nemzetgyűlése, amelybe meghatalmazott képviselőik 1918. november 18 (december 1-én) Gyulafehérvárott összegyűltek, kimondja ezeknek a románoknak és az általuk lakott területeknek egyesülését Romániával. A Nemzetgyűlés különösen kimondja a román Nemzet elidegeníthetetlen jogát a Maros, Tisza és Duna folyók által határolt Bánságra.

II. A Nemzetgyűlés a fent felsorolt területek számára ideiglenes önkormányzatot tart fenn, az általános választójog alapján megválasztott Alkotmányozó Nemzetgyűlés összeüléséig.

III. Ezzel összefüggésben, az új román állam megalkotásának alapelveiül, a Nemzetgyűlés kimondja a következőket:

1. Teljes szabadság az összes együttlakó népek számára. Minden nép saját nyelvén, kebeléből való egyének által fogja művelni, kormányozni magát és törvénykezését ellátni; minden nép ama egyének számának arányában, akik alkotják, meg fogja kapni a jogot a Törvényhozó Testületekben és az ország kormányzásában való képviseletre.

2. Egyenlő jogok és a felekezeti önkormányzat teljes szabadsága az állam összes felekezetei számára.

3. A tiszta népuralomnak megvalósítása a közélet minden terén. Általános, közvetlen, egyenlő, titkos, községenkénti, aránylagos választójog a községi, megyei vagy törvényhozási képviselet számára, mindkét nem részére, a 21. életévtől kezdve.

4. Tökéletes sajtó-, egyesülési és gyülekezési szabadság; minden emberi gondolat szabad terjeszthetése.

5. Gyökeres agrárreform. Az összes birtokoknak, különösen a nagybirtokoknak összeírása meg fog történni.

Eme összeírásnak és ama jognak alapján, hogy a latifundiumok a szükséglet szerint kisebbíthetők, megszüntetvén a hitbizonyítványokat, lehetővé kell tenni a földmívesnek, hogy birtokot (szántót, legelőt, erdőt) szerezhessen, legalábbis annyit, amennyit ő és családja meg tudnak munkálni.

Ennek az agrárpolitikának vezető elve egyfelől a társadalmi kiegyenlítődés előmozdítása, másfelől a termelés fokozása.

6. Az ipari munkásoknak ugyanazokat a jogokat és előnyöket kell biztosítani, amelyekat a nyugat legelőrehaladottabb ipari államai törvénybe iktattak.

IV. A Nemzetgyűlés kifejezést ad ama óhajának, hogy a béketanácskozás valósítsa meg a szabad nemzetek közösségét oly módon, hogy a jog és szabadság a nagy és a kis nemzetek számára egyformán biztosíttassék, a jövőben pedig kiküszöbölje a háborút, mint a nemzetközi viszonylatok szabályozóját.

V. Az ebben a nemzetgyűlésben összegyűlt románok üdvözlik bukovinai testvéreiket, akik felszabadultak az osztrák-magyar monarchia igája alól s egyesültek az anyaországgal: Romániával.

VI. A nemzetgyűlés szeretettel és lelkesedéssel üdvözli az osztrák-magyar monarchiában eddig leigázott nemzetek szabadságát, név szerint a csehszlovák, az osztrák-magyar, a jugoszláv, a lengyel és a rutén nemzeteket és elhatározza, hogy ez az ő üdvözlete mindezen nemzetek tudomására hozassék.

VII. A Nemzetgyűlés alázattal hajlik meg ama derék románok emléke előtt, akik ebben a háborúban vérüket ontották eszményünk megvalósításáért, meghalván a román nemzet szabadságáért és egységéért.

VIII. A Nemzetgyűlés köszönetének és csodálatának ad kifejezést az összes szövetséges hatalmak előtt, amelyek a sok évtized óta a háborúra felkészült ellenség ellen nyakassággal vitt fényes harcok útján kimentették a civilizációt a barbárság körmeiből.

IX. A román nemzet ügyeinek további vitelére elhatározza a Nemzetgyűlés egy román nagy nemzeti Tanács megalkotását, amelynek minden joga meglesz a román nemzet képviseletére bármikor és mindenütt a világ összes nemzeteivel szemben, valamint, hogy megtegye mindazon intézkedéseket, amelyeket a nemzet érdekében szükségeseknek fog találni.
9.
nyugdíjas tanár
2017.01.08., vasárnap [20:42]
Ez nem előitélet, hanem szomorú tapasztalat. Száz éve ígérgetnek, de soha semmit nem tartottak be. Miért tartanák be éppen most?
8.
hargitai fecskemadár
2017.01.08., vasárnap [20:40]
Akkor hiszem, amikor látom...!!!
7.
ejnye
2017.01.08., vasárnap [20:00]
Érdekes, a Iohannis megválasztása során ő egy szóval sem említette a kisebbségeket, sőt hangsúlyozta saját román mivoltát, mégis megszavazta mindenki, sajnos ... most ígérnek valamit és mindenki szkeptikus, hogy finoman fejezzem ki magam ... Hm ..
6.
Hern
2017.01.08., vasárnap [19:53]
Majd amikor a Románok kártalanítják Magyarországot az Erdélyben rekedt vagyonáért, akkor beszélhetünk a budapesti Gozsdu vagyonról is.
5.
Q7
2017.01.08., vasárnap [19:30]
Határidők? Nesze semmi, fogd meg jól! Ez maximum egy szándéknyilatkozat ami semmire sem kötelezi kormányt. Annyira általános, hogy bármely irányba lehet csűrni-csavarni, vagy a kormány akár holnap is kijelentheti, hogy máris megvalósult. Félő, hogy négy év múlva ugyanezekkel fognak minket szédíteni, érzésteleníteni, miközben az épp aktuális bűnözőket támogatják céljaik elérésében.
4.
nyugdíjas tanító
2017.01.08., vasárnap [19:02]
Miért ilyen előitéletesek, kedves urak, hölgyek? Ha mindig az ördögöt emlegetik, meg is jelenik.
3.
Gebele
2017.01.08., vasárnap [16:58]
A Gozsdu vagyon,,?De mi lesz a MAV Erdelyi vagynával?
2.
diló
2017.01.08., vasárnap [16:13]
„Ne higgy magyar a németnek,
akármivel hitegetnek,
mert ha ád is oly levelet,
mint a kerek köpenyeged,
s pecsétet üt olyat rája,
mint a holdnak karimája -
nincsen abban semmi virtus,
verje meg a Jézus Krisztus!”
II. Rákóczi Ferenc
1.
Kapunk ha el nem kapjuk
2017.01.08., vasárnap [16:01]
Csaknem100 eve,hogyilyeneket hallunk,tele van a padlas!
Hozzászólások20