Arany János-díjat kapott Egyed Emese irodalomtörténész

Krónika 2017. május 12., 10:38

Arany János-díjat ka­pott Egyed Eme­se erdélyi iro­da­lomtörténész, a ko­lozsvári Babeş–Bo­lyai Tu­dományegye­tem (BBTE) Ma­gyar Iro­da­lom­tu­do­mányi Intézetének tanára.

Egyed Emese ku­ta­tási területe a 18. és 19. századi ma­gyar és európai iro­da­lom­történet, a fel­vi­lágo­so­dás, a ma­gyar és európai színháztörténet, va­la­mint a fran­cia–ma­gyar művelődési, iro­dal­mi kap­cso­la­tok. Az eirodalom.ro beszámolója szerint az in­doklásban elhangzott: munkássága túlmu­tat a szi­gorúan értel­me­zett tu­dományos pályán:

iro­da­lom– és színháztörténeti ku­tatása­i­val, ver­sesköte­te­i­vel, ok­tatómunkájával, a diákszínjátszás népszerűsítéséért végzett fára­dozása­i­val meggyőzően bi­zonyítja, hogy az írás, az ol­vasás segít értel­mez­ni a világot.

Az Arany János-díj egy 1995-ben alapított iro­dal­mi díj, me­lyet a Ma­gyar Írószövetség Arany János Alapítványának ku­ratóri­u­ma ítél oda éven­te a ma­gyar iro­da­lom értéke­i­nek védel­me, gon­dozása terén végzett ki­emel­kedő tevéke­nység el­is­meréseként.