Íme, a min­dig friss, ma­gyar nyel­vű ol­vas­ni­va­ló-aján­la­tunk, amelyhez most páros Anna and the Barbies koncertjegyet adunk ajándékba. Olvasnivaló és koncertélmény egy csomagban – rendelje saját magának vagy aján­dé­koz­za meg sze­ret­te­i­t: így is, úgy is jól jár!
Az ajándékjegy a november 28-ai kolozsvári koncertre szól (helyszín: Form Space),
és csak az első 100 előfizetésre érvényes!
Krónika napilap
35 lej havonta
 • Krónika
 • Két darab Anna and the Barbies koncertjegy ajándékba (értéke: 30 lej)
  Ajándék 2 apróhirdetés (értéke: 20 lej)
Népszerű
Páros csomag
55 lej havonta
 • Krónika
  Nők Lapja
 • Két darab Anna and the Barbies koncertjegy ajándékba (értéke: 30 lej)
  Ajándék 3 apróhirdetés (értéke: 30 lej)
Családi csomag
85 lej havonta
 • Krónika
  Nők Lapja
  National
  Geographic
  Füles
 • Két darab Anna and the Barbies koncertjegy ajándékba (értéke: 30 lej)
  Ajándék 4 apróhirdetés (értéke: 40 lej)

Miért fizessen elő a Krónikára?

 • Mert kényelmes és egyszerű online előfizetni.
 • Mert naprakész tájékoztatást adunk a valóságról.
 • Mert erdélyi szemmel vizsgáljuk a történéseket.
 • Mert most páros koncertjegyet és több ap­ró­hir­de­tést is kap aján­dék­ba, ame­lyek több ezer ol­va­só­hoz jut­nak el.
 • Mert ajándékozni jó.

Miért fizessen elő a lapcsomagra?

 • Mert egy­szer­re elő­fi­zet­het a Kró­ni­ka mel­lé a Nők Lap­já­ra, a Fü­les­re és a Na­ti­o­nal Geo­gra­phic-­ra is.
 • Mert igé­nyes és szó­ra­koz­ta­tó ol­vas­ni­va­ló­hoz jut az egész csa­lád.
 • Mert most a ren­de­lés mel­lé in­gye­nes ap­ró­hir­de­té­si le­he­tő­sé­get is adunk – így min­den­ki jól jár.
 • Mert min­den­ki igé­nyes ki­kap­cso­ló­dást ér­de­mel.

Ne hagy­ja ki! Ki tud­ja, mi­kor lesz még ilyen le­he­tő­ség?
Már csak né­hány kat­tin­tás, és ha­ma­ro­san ér­ke­zik a pos­tás!

Előfizetek a csomagok egyikére

Gyakran ismételt kérdések

A Kró­ni­ka az egyedüli erdélyi napilap. Komolyságának, megbízhatóságának és alaposságának köszönheti, hogy mindent túlélt. Hiszen az olvasók a fenti három tulajdonságot értékelik benne.
Nők Lapja
A magazin úgy szól a családokhoz, a fiatal nőkhöz, hogy közben több generáció szemében is megőrizte a hitelességét, így hétről-hétre társa tud lenni olvasóinknak: olvasmányokkal, tanácsokkal, tapasztalatokkal az emberi sorsok bemutatásától kezdve a vasárnapi ebédreceptig.

National Geographic
A National Geographic havonta megjelenő magazin megismerteti az olvasót az állatok, a növények, az élő és élettelen természet szépségeivel. A tudomány és technika új vívmányai, a kultúra és a történelem érdekességei mellett környezetünk sorskérdéseivel is foglalkozik, s tettekre indítja az embert a Föld megóvása érdekében. Amit a Krónika olvasóiról tudunk, az mind arról győz meg minket, hogy a széles látókör, a tudásvágy és társadalmi érzékenység olyan tulajdonságok, mely közös pont e két lap olvasótáborában.

Füles
Magyarországon a piacvezető heti rejtvénymagazin. A lap sokszínű kínálatában különböző nehézségű és típusú rejtvények, kvízek és ismeretterjesztő, szórakoztató írások találhatóak. A Krónika olvasók legkedveltebb rejtvénymagazinja.
Mert online csak pár kattintás, kényelmes, gyors és mindezek mellett még biztonságos is!
Az aján­dék ap­ró­hir­de­té­sek az adott elő­fi­ze­tés vagy lap­cso­mag ren­de­lé­sé­től szá­mít­va há­rom hó­na­pig ­hasz­nál­ha­tó­k fel a Krónikában. Eh­hez el kell jut­tat­nia hoz­zánk a hir­de­tés szö­ve­gét az elofi­ze­tes@sze­kely­hon.ro cím­re, vagy akár be is dik­tál­hat­ja te­le­fo­non a kö­vet­ke­ző szá­mot tár­csáz­va: +40-726 719 955. Az azo­no­sí­tás­hoz szük­ség van az Ön ne­vé­re és a ren­de­lés szá­má­ra, amit e-mail­ben küld­tünk el.
A megrendelt lapokat a Román Posta kézbesíti, megrendeléseket ezért csak Románia területén vehetünk fel.
Előfizetése mindig a következő hónap első munkanapjától, egész naptári hónapra szól. A decemberi lapszámokra november 21-ig fizethet elő!
Sőt! Éppen azt reméljük, hogy ilyen módon a nagyvilágba elszármazott erdélyiek hasznos és élvezetes olvasnivalóval örvendeztethetik meg az itthoniakat. Ez az ajándék nem felejtődik el kibontás után, ez minden hétköznap eszébe juttatja az itthoniaknak a távol lévőket.
Lehetnek, amennyiben nem eurós PayPal számláról fizet. Ez esetben 4%-os átváltási díjat számol fel a PayPal. A fizetésről bővebben itt olvashat: kronika.ro/elofizetes/csomagajanlat/fizetes
Lehetnek, de ez bankonként változik. Kérjük, ellenőrizze a bankja utalási költségeit.
Egy­sze­rű és ké­nyel­mes meg­ol­dás a bank­kár­tyás fi­ze­tés au­to­ma­ti­kus meg­hosszab­bítás­sal! Mert nem kell ha­von­ta ve­sződ­ni az elő­fi­ze­té­s megújításával. Ez ugyanis au­to­ma­ti­ku­san megtörténik. A rend­szer min­den hó­nap­ban le­von­ja a bank­szám­lá­já­ról a meg­ren­delt cso­mag el­len­ér­té­két. Csak ennyit, nem többet!
Az au­to­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bo­dó elő­fi­ze­té­sét bár­mi­kor fel­bont­hat­ja, ha e-mailt küld az of­fi­ce@eup­la­tesc.ro cím­re. Az első tranzakciót követően Ön értesítést kapott e-mailben az EuPlatesc-től, annak a dokumentumnak az alján szereplő egyedi azonosító (ID-szám) feltüntetésével kérheti az automatikus előfizetés lemondását. Fon­tos tudni, hogy az előfizetés mindig a következő naptári hónaptól szakítható meg, a folyó havi megrendelést nem tudjuk megállítani. Ön tehát amennyiben nem kívánja fenntartani az automatikus előfizetést, akkor az éppen aktuális hónap legkésőbb 21. napjáig kell sikeresen lemondja a fent említett módon, ezzel jelezve, hogy a következő hónapban már nem tart igényt a szolgáltatásra.
Nincsenek.

Médiacsoportunk