Nincs ajándékötlete? Mi segítünk: rendeljen Krónika-előfizetést! Lepje meg hasznos és szórakoztató tartalommal sze­ret­te­i­t, vagy csak egyszerűen rendelje meg saját magának. Így is, úgy is jól jár!
Fizessen elő csomagajánlataink egyikére, most még kedvezőbb feltételekkel!
Az itt bemutatott ajánlataink természetes személyek részére érvényesek!
Krónika napilap
35 lej havonta
 • Krónika
 • Ajándék 2 apróhirdetés (értéke: 20 lej)
Népszerű
Páros csomag
55 lej havonta
 • Krónika
  Nők Lapja
 • Ajándék 3 apróhirdetés (értéke: 30 lej)
Családi csomag
85 lej havonta
 • Krónika
  Nők Lapja
  National
  Geographic
  Füles
 • Ajándék 4 apróhirdetés (értéke: 40 lej)

Miért fizessen elő a Krónikára?

 • Mert kényelmes és egyszerű online előfizetni.
 • Mert naprakész tájékoztatást adunk a valóságról.
 • Mert erdélyi szemmel vizsgáljuk a történéseket.
 • Mert most két apróhirdetést kap aján­dék­ba, amelyek több ezer olvasóhoz jutnak el.
 • Mert ajándékozni jó.

Miért fizessen elő a lapcsomagra?

 • Mert egy­szer­re elő­fi­zet­het a Kró­ni­ka mel­lé a Nők Lap­já­ra, a Fü­les­re és a Na­ti­o­nal Geo­gra­phic-­ra is.
 • Mert igé­nyes és szó­ra­koz­ta­tó ol­vas­ni­va­ló­hoz jut az egész csa­lád.
 • Mert most a ren­de­lés mel­lé in­gye­nes ap­ró­hir­de­té­si le­he­tő­sé­get is adunk – így min­den­ki jól jár.
 • Mert min­den­ki igé­nyes ki­kap­cso­ló­dást ér­de­mel.

Ne hagy­ja ki! Ki tud­ja, mi­kor lesz még ilyen le­he­tő­ség?
Már csak né­hány kat­tin­tás, és ha­ma­ro­san ér­ke­zik a pos­tás!

Előfizetek a csomagok egyikére

Gyakran ismételt kérdések

A Kró­ni­ka az egyedüli erdélyi napilap. Komolyságának, megbízhatóságának és alaposságának köszönheti, hogy mindent túlélt. Hiszen az olvasók a fenti három tulajdonságot értékelik benne.
Nők Lapja
A magazin úgy szól a családokhoz, a fiatal nőkhöz, hogy közben több generáció szemében is megőrizte a hitelességét, így hétről-hétre társa tud lenni olvasóinknak: olvasmányokkal, tanácsokkal, tapasztalatokkal az emberi sorsok bemutatásától kezdve a vasárnapi ebédreceptig.

National Geographic
A National Geographic havonta megjelenő magazin megismerteti az olvasót az állatok, a növények, az élő és élettelen természet szépségeivel. A tudomány és technika új vívmányai, a kultúra és a történelem érdekességei mellett környezetünk sorskérdéseivel is foglalkozik, s tettekre indítja az embert a Föld megóvása érdekében. Amit a Krónika olvasóiról tudunk, az mind arról győz meg minket, hogy a széles látókör, a tudásvágy és társadalmi érzékenység olyan tulajdonságok, mely közös pont e két lap olvasótáborában.

Füles
Magyarországon a piacvezető heti rejtvénymagazin. A lap sokszínű kínálatában különböző nehézségű és típusú rejtvények, kvízek és ismeretterjesztő, szórakoztató írások találhatóak. A Krónika olvasók legkedveltebb rejtvénymagazinja.
Nem. A fentebb bemutatott ajánlatok csak természetes személyeknek szólnak. Ha jogi személynek szeretne előfizetni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal a következő elérhetőségek valamelyikén: 0726–719 955; elofizetes@szekelyhon.ro.
Mert online csak pár kattintás, kényelmes, gyors és mindezek mellett még biztonságos is!
Az aján­dék ap­ró­hir­de­té­sek az adott elő­fi­ze­tés vagy lap­cso­mag ren­de­lé­sé­től szá­mít­va há­rom hó­na­pig ­hasz­nál­ha­tó­k fel a Krónikában. Eh­hez el kell jut­tat­nia hoz­zánk a hir­de­tés szö­ve­gét az elofi­ze­tes@sze­kely­hon.ro cím­re, vagy akár be is dik­tál­hat­ja te­le­fo­non a kö­vet­ke­ző szá­mot tár­csáz­va: +40-726 719 955. Az azo­no­sí­tás­hoz szük­ség van az Ön ne­vé­re és a ren­de­lés szá­má­ra, amit e-mail­ben küld­tünk el.
A megrendelt lapokat a Román Posta kézbesíti, megrendeléseket ezért csak Románia területén vehetünk fel.
Előfizetése mindig a következő hónap első munkanapjától, egész naptári hónapra szól. A januári lapszámokra december 21-ig fizethet elő!
Sőt! Éppen azt reméljük, hogy ilyen módon a nagyvilágba elszármazott erdélyiek hasznos és élvezetes olvasnivalóval örvendeztethetik meg az itthoniakat. Ez az ajándék nem felejtődik el kibontás után, ez minden hétköznap eszébe juttatja az itthoniaknak a távol lévőket.
Lehetnek, amennyiben nem eurós PayPal számláról fizet. Ez esetben 4%-os átváltási díjat számol fel a PayPal. A fizetésről bővebben itt olvashat: kronika.ro/elofizetes/csomagajanlat/fizetes
Lehetnek, de ez bankonként változik. Kérjük, ellenőrizze a bankja utalási költségeit.
Egy­sze­rű és ké­nyel­mes meg­ol­dás a bank­kár­tyás fi­ze­tés au­to­ma­ti­kus meg­hosszab­bítás­sal! Mert nem kell ha­von­ta ve­sződ­ni az elő­fi­ze­té­s megújításával. Ez ugyanis au­to­ma­ti­ku­san megtörténik. A rend­szer min­den hó­nap­ban le­von­ja a bank­szám­lá­já­ról a meg­ren­delt cso­mag el­len­ér­té­két. Csak ennyit, nem többet!
Az au­to­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bo­dó elő­fi­ze­té­sét bár­mi­kor fel­bont­hat­ja, ha e-mailt küld az of­fi­ce@eup­la­tesc.ro cím­re. Az első tranzakciót követően Ön értesítést kapott e-mailben az EuPlatesc-től, annak a dokumentumnak az alján szereplő egyedi azonosító (ID-szám) feltüntetésével kérheti az automatikus előfizetés lemondását. Fon­tos tudni, hogy az előfizetés mindig a következő naptári hónaptól szakítható meg, a folyó havi megrendelést nem tudjuk megállítani. Ön tehát amennyiben nem kívánja fenntartani az automatikus előfizetést, akkor az éppen aktuális hónap legkésőbb 21. napjáig kell sikeresen lemondja a fent említett módon, ezzel jelezve, hogy a következő hónapban már nem tart igényt a szolgáltatásra.
Nincsenek.

Médiacsoportunk